REALIZACJE I PROJEKTY

PROJEKT PROFILAKTYCZNO-ROZWOJOWY

„ROZWIJAMY SKRZYDŁA”

//progressline.pl/wp-content/uploads/2020/03/butterfly.png

OPIS PROJEKTU – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Projekt „Rozwijamy Skrzydła” jest skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zakłada towarzyszenie wszystkim podmiotom (dzieciom, wychowawcom/nauczycielom, rodzicom) w poszukiwaniu konstruktywnych sposobów zaspokajania podstawowych potrzeb charakterystycznych dla momentu rozwojowego wychowanków związanych z autonomią, podmiotowością i sprawczością, uzyskiwaniem informacji zwrotnej, odpowiedzialnością (poznawaniem granic swoich i innych oraz wyznaczaniem granic własnych i dostrzeganiem granic innych), poczuciem własnej wartości, relacjami opartymi na szacunku, współpracy oraz poszanowaniu godności dziecka.

CELE PROJEKTU

Do zasadniczych celów projektu możemy zaliczyć:

 • przekazywanie dzieciom określonych wartości i konstruktywnych sposobów realizacji własnych potrzeb;
 • budowanie u dzieci pozytywnego i realistycznego obrazu siebie poprzez doświadczanie własnych możliwości i ograniczeń;
 • wsparcie kardy i rodziców w budowaniu w grupie przedszkolnej/wczesnoszkolnej atmosfery sprzyjającej dostrzeganiu i wzmacnianiu mocnych stron i zasobów;
 • towarzyszenie dzieciom w poszukiwaniu konstruktywnych sposobów zaspokajania potrzeb związanych z:
 • autonomią – podmiotowością i sprawczością;
 • autentycznością;
 • poczuciem własnej wartości;
 • uzyskiwaniem osobistej i konstruktywnej informacji zwrotnej od rówieśników i dorosłych;
 • odpowiedzialnością za siebie i innych;
 • tworzeniem pozytywnych, silnych i trwałych więzi;
 • byciem ważnym i docenianym;
 • samodzielnością i samoobsługą.

KROKI W REALIZACJI

 1. Spotkanie z Dyrekcją w celu:
 • zapoznania z merytoryką projektu;
 • przedstawienia założeń projektu;
 • wskazania na istotne cele projektu;
 • ustalenia warunków współpracy koniecznych do skutecznej realizacji planowanych działań.
 1. Szkolenie dla Realizatorów:
 • całość zespołu lub osoby chętne wskazane przez Dyrekcję;
 • szkolenie praktyczne dotyczące:
 • wzmacniania potencjału dziecka;
 • formułowania i udzielania informacji zwrotnych dzieciom i rodzicom;
 • budowania poczucia własnej wartości;
 • wdrażania umiejętności wychowawczych związanych z wyznaczaniem granic;
 • zestawu sprawdzonych metod, narzędzi i materiałów pomocnych w realizacji projektu.
 1. Warsztaty dla rodziców:
 • wyjaśniające i ukazujące cel oraz spodziewane rezultaty projektu;
 • przedstawiające potrzebę, zasadność i użyteczność projektu;
 • ukazujące w sposób praktyczny idee i wybrane zagadnienia, związane z realizacją projektu;
 • służące wypracowaniu sposobów komunikacji i zaangażowania Rodziców w sprawy związane z realizacją projektu;
 • rozwijające kompetencje wychowawcze.
 1. Obserwacje uczestniczące – informacje (feedback i feedforward) dla prowadzących, grupy, poszczególnych dzieci i ich rodziców:
 • częstotliwość w zależności od ustalonych warunków współpracy.
 1. Konsultacje merytoryczne dla Realizatorów:
 • realizowane minimum raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin;
 • poszukiwanie konstruktywnych, wymiernych i realnych rozwiązań dla zaistniałych sytuacji wychowawczych;
 • poszukiwanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości zgłaszane przez Realizatorów, Edukatorów i Rodziców;
 • nawiązywanie do głównych celów i założeń Projektu oraz zapoznawanie z kolejnymi metodami, narzędziami i technikami przydatnymi w pracy wychowawczej i relacjach z opiekunami prawnymi.
 1. Zakończenie projektu:
 • podsumowanie;
 • wskazania dotyczące dalszych działań.