PROGRAM WZMACNIANIA RODZINY

Zyskasz możliwość wzmocnienia rodzinnych więzi, wzajemnego zrozumienia oraz ochronienia własnych dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata…

//progressline.pl/wp-content/uploads/2019/03/PWR-small.jpg

Program wzmacniania rodziny jest szansą na:

 • integrację rodziny - nieocenionym i najważniejszym elementem programu jest wspólna praca rodziców i dzieci poprzez gry i zabawy oraz kierowaną dyskusję;
 • wzmacnianie więzi w rodzinie;
 • pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności życiowych u dzieci;
 • ograniczenie zachowań problemowych w okresie dojrzewania;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci i młodzieży;
 • wartościowo wykorzystany rodzinny czas;
 • wspieranie dzieci i młodzieży w harmonijnym rozwoju.

Dla kogo?

 • rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat;
 • rodzin, w których mogą występować trudności w komunikacji, wzajemnych
  relacjach czy zachowania ryzykowne dzieci;
 • rodzin, w których problemy wychowawcze rzutują na funkcjonowanie całej

Program pozwala na ograniczenie poniższych czynników ryzyka:

W odniesieniu do rodziców:

 • wymagające i odrzucające zachowania rodziców;
 • słaba kontrola dziecka;
 • zbyt surowa i nieadekwatna dyscyplina;
 • brak dyscypliny i konsekwencji w zachowaniu rodziców;
 • słaby przekaz na temat zasad i wartości rodzinnych.

W odniesieniu do dzieci:

 • brak pozytywnych celów;
 • zła relacja z rodzicami;
 • agresywne zachowania;
 • negatywne wpływy rówieśnicze;
 • brak umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • słabe wyniki w nauce.

Jednocześnie program pozwala na wzmocnienie poniższych czynników chroniących:

W odniesieniu do rodziców:

 • kształtowanie pozytywnych uczuć wobec dziecka;
 • odpowiedni nadzór nad dzieckiem;
 • umiejętność wyznaczania granic;
 • kształtowanie postawy konsekwentnej;
 • czytelne precyzowanie zasad domowych;
 • oczekiwania odpowiednie do wieku i możliwości dziecka;
 • wspierające zaangażowanie rodziny w rozwój dziecka;
 • wyrażanie jasnych oczekiwań dotyczących zachowań ryzykownych.

W odniesieniu do dzieci:

 • kształtowanie pozytywnej orientacji na przyszłość;
 • umiejętność odpierania presji rówieśniczej;
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami;
 • kształtowanie empatii i zrozumienia wobec rodziców;
 • związek z pozytywną grupą rówieśniczą.

Opis programu:

 • Program jest prowadzony metodą warsztatową w formie sesji dla rodziców, dla młodzieży i rodzinnych.
 • Sesje dla rodziców i młodzieży odbywają się równolegle w tym samym czasie.
 • Po ich zakończeniu rodziny wspólnie uczestniczą w sesji rodzinnej.
 • Rodzice i dzieci w trakcie sesji otrzymują materiały dydaktyczne.
 • Zajęcia są wzbogacone edukacyjnym materiałem filmowym.
 • Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymują materiały edukacyjne, nad którymi pracują w domu, doskonaląc nabyte umiejętności.
 • Program kończy się wspólną zabawą i poczęstunkiem przygotowanym przez prowadzących i uczestników.

Sesje dla rodziców

 • Miłość i granice.
 • Ustalanie zasad domowych.
 • Promowanie dobrego zachowania.
 • Wyciąganie konsekwencji.
 • Budowanie mostów.
 • Ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych.
 • Zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach.

Sesje dla młodzieży

 • Cele i marzenia.
 • Docenić rodziców.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Przestrzeganie zasad.
 • Radzenie sobie z presją rówieśniczą.
 • Presja rówieśnicza i prawdziwi przyjaciele.
 • Prosząc innych o pomoc.

Sesje rodzinne

 • Wspieranie celów i marzeń.
 • Docenić członków rodziny.
 • Narady rodzinne.
 • Zrozumieć wartości rodzinne.
 • Rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny.
 • Rodzina a presja rówieśnicza.
 • Podsumowanie.